Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op La Queens gevestigd te Winschoten aan de Nassaustraat 18. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer: 52246523

 1. Definities
 2. Identiteit van de ondernemer
 3. Toepasselijkheid
 4. Het aanbod
 5. De overeenkomst
 6. Herroepingsrecht
 7. Kosten in geval van herroeping
 8. Uitsluiting herroepingsrecht
 1. De prijs
 2. Conformiteit en Garantie
 3. Levering en uitvoering
 4. Duurtransacties duur, opzegging en verlenging
 5. Betaling
 6. Klachtenregeling
 7. Geschillen
 8. Aanvullende of afwijkende bepalingen

Algemene Voorwaarden Opleidingen

ARTIKEL 1 – DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon La Queens (eigenaar mevr. M. Dijk) die producten en/of diensten op afstand of op de locatie (Nassaustraat 18 te Winschoten) aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een
door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER
La Queens / la-queens.nl / salongroothandel.nl;
Nassaustraat 18, 9671 BW, Winschoten GR;
Tel. 0597-700203 telefonisch te bereiken van maandag t/m vrijdag 9:30-17:30 uur m.u.v. van de vakanties (gesloten).
E-mailadres: info@la-queens.nl
KvK-nummer: 52246523
BTW-identificatienummer: NL1109.90.250.B01

La Queens staat geregistreerd bij de K.O.C. als erkend leerbedrijf voor de sector schoonheidsspecialisten. Daarnaast is La Queens erkend distributeur en opleider van verschillende bekende merken.

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument (dan wel op aanvraag) ter beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

ARTIKEL 4 – HET AANBOD
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie of verwijst naar de algemene voorwaarden, zodat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
– de groothandelsprijzen / lespakketten zijn exclusief 21 procent belastingen vermeld;
– de eventuele kosten van aflevering;
– de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
– het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
– de wijze van betaling;
– de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de
– ondernemer de prijs garandeert;
– wijze deze voor de consument te raadplegen is;
– de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
– de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; – de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
– de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

ARTIKEL 5 – DE OVEREENKOMST
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
3. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze op verzoek van de consument, dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

ARTIKEL 6 – HERROEPINGSRECHT
Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Bij aankoop van producten op afstand is deze termijn 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en ongeopende verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Bij levering van diensten:
3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht op een overeengekomen dienst, zal de consument zich richten naar de ondernemer en zal dit schriftelijk per aangetekende brief kenbaar dienen te maken.

ARTIKEL 7 – KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

ARTIKEL 8 – UITSLUITING HERROEPINGSRECHT
1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de
consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn alsmede afgesloten koopovereenkomsten;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.

d. betreffende opleidingen, met de daarbij behorende, voor de consument een overeengekomen lespakket is ondertekend, waarbij ieder pakket met bijbehorende paraaf en ondertekening van het document door de consument is afgesloten.

ARTIKEL 9 – DE PRIJS
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief 21 procent btw.

ARTIKEL 10 – CONFORMITEIT EN GARANTIE
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

ARTIKEL 11 – LEVERING EN UITVOERING
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 12 – DUURTRANSACTIES DUUR, OPZEGGING EN VERLENGING
Opzegging
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen), te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen), te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
– te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
– tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
– altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften. 7. Een overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode
Duur
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

ARTIKEL 13 – BETALING
1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke / incasso kosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 14 – KLACHTENREGELING
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 30 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 30 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 15 – GESCHILLEN
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
ARTIKEL 16 – AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Aanvullende Algemene Voorwaarden / Voorwaarden Opleidingsinstituut

Juridisch:

Artikel 1. Diploma/Certificaat
De opleidingen worden afgesloten met een officieel certificaat of een certificaat van deelname voor de behaalde (deel)kwalificatie(s).

Het lesgeld is exclusief examengelden. De examens behorende bij opleidingen van La Queens worden afgenomen door La Queens of importeurs zoals Saloncosmetics, Elite Cosmetics.

Daar waar La Queens kosten voor examens heeft aangegeven draagt op verzoek La Queens, of bij voorkeur de cursist zelf, zorg voor aanmelding van examens. De inning en afdracht wordt door de importeur en/of afnemende instantie verzorgd. Bij het behalen van het examen ontvangt de cursist een merk gebonden diploma.

Artikel 2. Opleidingsduur en opleidingskosten
De opleidingsduur is per opleiding of cursus aangegeven op de website van La Queens (www.la-queens.nl) en/of in de opleidingsbrochure/workshop brochure van La Queens.

De opleidingskosten bestaan uit lesgelden en kosten voor het examen. Naast lesgelden zijn mogelijk examengelden en overige kosten (zoals materiaal en boeken) verschuldigd.

La Queens is geregistreerd bij het S.B.B. Door deze erkenning is La Queens erkend leerbedrijf voor leerlingen tijdens de opleiding schoonheidsspecialiste, secretaresse, directiesecretaresse en commercieel medewerker.

Betalingen dienen minimaal 3 week voor aanvang van de opleiding voldaan te zijn. Bij te late betaling, zijn rente en kosten verschuldigd. Het is mogelijk dat de cursist als gevolg van herhaalde wanbetaling wordt geschorst van de opleiding totdat de achterstand inclusief rente en kosten is voldaan en totdat er een redelijk gelegenheid is de opleiding weer te vervolgen.

Schorsing leidt niet tot opschorting van de betalingsverplichtingen van de cursist uitgaande van een normaal niet opgeschorte opleiding.

Artikel 4. Cursusplanning en overmacht
1. La Queens behoudt zich het recht voor om bij over- of onderinschrijving van een opleiding of cursus op een later tijdstip (uiterlijk 8 maanden) een redelijk alternatief te bieden. De cursist zal hierover tijdig worden geïnformeerd. Indien door een beperkte omvang van het aantal inschrijvingen of overmacht een bepaalde opleiding niet binnen 8 maanden na de oorspronkelijke startdata kan aanvangen dan behoud La Queens zich het recht voor de opleiding te annuleren waardoor de door inschrijving ontstane overeenkomsten vervallen. Ingeschreven cursisten worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld. La Queens is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht of onderinschrijving.
2. La Queens behoudt zich het recht om ten aanzien van cursussen en workshops organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

Artikel 5. Inschrijving
1. Inschrijving voor een opleiding of cursus kan d.m.v. een papieren of digitaal inschrijfformulier of door acceptatie van een door La Queens uitgebrachte offerte. Door ondertekening van het papieren inschrijfformulier of door verzending van het digitale inschrijfformulier verbindt u zich om de aangekruiste opleiding af te nemen en de verschuldigde opleidingskosten te betalen. Bij digitale inschrijving ontvangt u een bevestiging per email of per post. Inschrijving van een opleiding zijn niet te annuleren. Door de bijbehorende opleidingsformulieren (inschrijfformulier + eventuele koopovereenkomst voor materialen) te ondertekenen bent u verplicht het gehele bedrag aan lesgeld en het overeengekomen producten te voldoen. Indien een derde (bijvoorbeeld een werkgever of ouder) de opleidingskosten zelf aan La Queens gaat betalen dan dient deze derde de inschrijving of machtiging mede te ondertekenen in gebreke waarvan de cursist zelf de opleidingskosten aan La Queens verschuldigd blijft.
2. Inschrijfgeld
U zult hiervoor een factuur ontvangen. Deze factuur dient uiterlijk 7 dagen na dagtekening te zijn voldaan:
De aanbetaling voor een opleiding (meerdere dagen) bedraagt minimaal € 89,00. Voor allround opleidingen bedraagt de aanbetaling € 500,-
De aanbetaling voor een cursus/workshop bedraagt (één dag of dagdeel) € 20,00
Bij inschrijving korter dan 7 dagen voor aanvang van de opleiding is geen inschrijfgeld van toepassing en dient het volledige factuurbedrag per omgaande te worden voldaan.

Artikel 6. Betaling
Voor het cursusgeld en/of het lespakket zult u een factuur ontvangen met aftrek van de aanbetaling. Deze factuur dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de cursus te zijn voldaan. Bij inschrijving korter dan 7 dagen voor aanvang van de opleiding is dient het volledige factuurbedrag per omgaande te worden voldaan.

Artikel 7. Annuleringsregeling

La Queens hanteert voor consumenten een wettelijke bedenktijd van 14 dagen voor het annuleren van de inschrijving van een opleiding.
Bij beëindiging/niet verschijnen door de cursist na aanvang van de opleiding is de cursist 100% van het lesgeld aan La Queens verschuldigd, tevens bent u de betaling van de overeengekomen producten volgens de koopovereenkomst verschuldigd. Alle betalingsregelingen komen hierbij per direct te vervallen en zal het volledige lesgeld + eventuele producten volgens een koopovereenkomst gefactureerd worden. Mocht de betaling niet tijdig worden ontvangen dan is La Queens genoodzaakt de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de cursist.

2. Bovenstaande regeling is tevens van toepassing op opleidingen/workshops tot 4 dagdelen.
Inschrijvingen hiervoor kunnen niet worden geannuleerd, het hele bedrag blijft verschuldigd.

3. Bovenstaande regeling is tevens van toepassing indien de aanbetaling, na het verzenden van de betalingsherinnering en aanmaning niet wordt voldaan.

Artikel 8. Boeken en lesmateriaal
La Queens verstrekt boeken en lesmateriaal aan cursisten na ontvangst van betreffend bedrag welke vervolgens hun eigendom worden. Op lesmaterialen zijn auteursrechten van toepassing die door de cursist en derde (werkgever of anders) worden eerbiedigt door in ieder geval zonder toestemming van La Queens geen kopieën hiervan te maken of de inhoud ervan te openbaren.

Artikel 9. Prijzen
Een en ander onder voorbehoud van drukfouten c.q. wijzigingen. La Queens behoudt zich het recht om prijzen, inhoud van verpakkingen, kleuren te wijzigen en producten te vervangen.

La Queens is distributeur van diverse merken zoals Young Nails en Crystal Nails. Het is geen ander toegestaan binnen een regiostraal van 50km zich te vestigen als zijnde distributiepunt. Product afname van bovengenoemde merken loopt in deze regio bij La Queens te Winschoten.

Doorverkoop van groothandels producten aangekocht bij La Queens moeten bij La Queens kenbaar worden gemaakt. Het is een ieder en cursisten, oud cursisten van La Queens niet toegestaan zich te vestigen als opleidingscentrum binnen de bovengenoemde regio. Hiervoor staat een geldboete aan La Queens van vijfhonderd euro per overtreding per dag.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
La Queens is niet aansprakelijk voor gevolgen van behandelingen voor, tijdens of na opleidingen of voor het verkeerd gebruik van producten. Het gebruik van nagelstyling en/of visagie producten kan bij sommige personen een overgevoeligheidsreactie of allergie teweegbrengen zoals roodheid, jeuk, het ontstaan van blaasjes waarvoor wij geen aansprakelijkheid nemen. Stop in deze gevallen direct met het gebruik en stap eventueel over op een andere methode. Raadpleeg bovendien uw huisarts. Astma patiënten hebben grotere kans op overgevoeligheid. Bij zwangerschap dient u eerst uw huisarts te raadplegen.
La Queens aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid noch voor de financiële aspecten c.q. eventueel wel of niet behalen van rendementen of omzetten voortvloeiend uit de activiteiten of het wegblijven hiervan.

Artikel 11. Advies
Het dragen van een mondkapje, nitril handschoenen evenals gebruik van een afzuigsysteem wordt geadviseerd tijdens het werken als nagelstyliste. Gebruiksaanwijzingen en waarschuwing op nagel- en visagieproducten goed lezen. Producten voor professioneel gebruik niet gebruiken op de huid en de gebruiksaanwijzingen naleven.

Artikel 12. Klachten

La Queens streeft naar volledige tevreden van al haar klanten en doet er alles aan om haar kwaliteit te behouden en te bewaken. Desondanks kan het voorkomen dat er een tekortkoming wordt geconstateerd over een geleverde dienst of bij een product. Graag nemen wij de ontevredenheid hierover weg. Indien dit niet lukt, kan er een schriftelijke klacht ingediend worden. Vanaf dat moment treedt onze klachtenprocedure in werking. Deze procedure heeft betrekking op alle leveringen en diensten van de bedrijfsonderdelen van La Queens. La Queens behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure en de van toepassing zijnde bepalingen binnen de Algemene Voorwaarden.

12a) Klachtenprocedure

In deze regeling wordt verstaan onder:

– Klacht: iedere schriftelijke onderbouwde uiting van onvrede over een door La Queens aangeboden dienst, product, cursus of opleiding.
– Klager: een persoon die een onderbouwde klacht heeft over een door La Queens aangeboden dienst, product, cursus of opleiding.

12b) Indienen van een klacht

– Indien een tekortkoming wordt geconstateerd wordt verzocht dit binnen een termijn van 2 weken na levering van de dienst of producten, o.v.v. ‘Klacht’ schriftelijk, uitsluitend per post of e-mail, in te dienen bij; La Queens t.a.v. de directie, Nassaustraat 18, 9671BW Winschoten of info@la-queens.nl
– De klacht bevat ten minste:
* De naam en het correspondentieadres van de klager;
* De dagtekening;
* Vermelding van de cursus, dienst of product waar de klacht betrekking op heeft
* Een duidelijke met redenen omklede beschrijving van de klacht. Indien een klacht niet met argumentatie wordt onderbouwd, wordt deze niet in behandeling genomen.

– De afhandeling van de klacht valt onder de eindverantwoordelijkheid van M. Dijk.
– De ontvangst van de klacht wordt door La Queens binnen tien dagen schriftelijk bevestigd aan de klager. Ook wordt de verdere afhandeling van de klacht vermeld.

12c) Onderzoek van de klacht

– La Queens is in verband met de voorbereiding van de behandeling van de klacht bevoegd alle gewenste inlichtingen in te winnen.
– La Queens kan tevens deskundigen inschakelen bij het onderzoek en beoordeling.
– Beoordeling van een klacht duurt maximaal 4 weken na ontvangst van de klacht door La Queens. Indien deze termijn niet haalbaar is, wordt de klager hiervan binnen 3 weken na ontvangst van de klacht op de hoogte gesteld onder opgaaf van reden. Tevens zal de klager worden bericht binnen welke termijn uitsluitsel over de klacht zal worden gegeven.

12d) Behandeling van de klacht

– Binnen vier weken na ontvangst van de klacht plant La Queens een eventueel gesprek in met klager.
– Zowel klager als La Queens kunnen zich hierin laten bijstaan of laten vertegenwoordigen door een gemachtigde. Eventuele hieraan verbonden kosten zijn voor eigen rekening.

12e) Registratie

– Van de klachtafhandeling en gevoerde gesprekken wordt een registratie gemaakt.
– Registraties van klachten worden 5 jaar bewaard.

12f) Afronding van een klacht

– La Queens streeft ernaar een klacht binnen een maand na indiening af te handelen, doch uiterlijk tot drie maanden na indiening van de klacht.
– De klachtafhandeling wordt schriftelijk meegedeeld aan klager.
– Indien de klacht niet naar tevredenheid is afgerond, heeft klager hierna de mogelijkheid om in beroep te gaan. Het beroep zal worden behandeld door een onafhankelijke derden: het Europees ODR platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage)
– Het beroep moet schriftelijk worden ingediend en uiterlijk tot zes weken na dagtekening van de uitkomst van de klachtbehandeling.
– In het beroep dient gemotiveerd naar voren te worden gebracht waarom de klager het oneens is met de uitkomst van de klachtbehandeling.
– De beroepsinstantie bericht klager binnen vier weken na ontvangst van het beroep schriftelijk of het beroep gegrond of ongegrond is verklaard. Het oordeel van de beroepsinstantie is bindend.
– Consequenties voortvloeiend uit een eventueel oordeel van de beroepsinstantie, worden uiterlijk binnen 4 weken na dagtekening van de uitspraak afgerond.

12g) Evaluatie en wijzigingen

De klachtenprocedure wordt jaarlijks door de directie geëvalueerd.

12h) Overige bepalingen

– Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld door La Queens.

Deze klachtenprocedure maakt integraal deel uit van de bedrijfspolicy van La Queens waarop van toepassing onze Algemene Voorwaarden. Alle klachten zullen dan ook volgens deze voorwaarden worden beoordeeld en afgehandeld.

Scroll To Top

Mijn winkelmandje

Close

Geen producten in het winkelmandje.

Nu winkelen

Inloggen & Registreren